Adapter w Kotlinie

Przeznaczenie

Jak sama nazwa sugeruje, wzorzec Adapter przekształca interfejs klasy na inny, wymagany przez klienta. Zastosowanie Adaptera pozwala na współdziałanie klas, które przez niezgodne interfejsy nie mogłyby tego robić. Innym określeniem na ten wzorzec jest Wrapper.

Adapter umożliwia “zmapowanie” adaptowanego interfejsu (Adaptee) na oczekiwany (Target) przez klasę kliencką bez dokładania kolejnego poziomu dziedziczenia. Takie dziedziczenie nawet nie zawsze byłoby możliwe, jeśli Target byłby klasą, a nie interfejsem. Nowa klasa musiałaby być jednocześnie i Target, i Adaptee.

Zamiast tworzyć nową klasę Adapter można również dodać metodę w kliencie, która przyjmie obiekt z interfejsem Adaptee, ale to powoduje rozrost klasy o metody robiące to samo, tylko dla różnych argumentów. Klasa kliencka może też pochodzić z zewnątrz i wtedy nie będzie możliwości zmiany.

Implementacja

Adapter to w zasadzie pojedyncza klasa, ale ważne jest zrozumienie jej otoczenia.

ClientuseTarget()Targetmethod()Adapteradaptee: Adapteemethod()AdapteeotherMethod()
 • Client - klasa korzystająca z obiektu Target
 • Target - interfejs wymagany przez klasę Client
 • Adapter - klasa z interfejsem Target adaptująca obiekt Adaptee, najczęściej obiekt adaptowany będzie przypisany do pola w tej klasie
 • Adaptee - klasa adaptowana z niepasującym interfejsem, którą chcemy użyć razem z Client

Abstrakcyjna

W kodzie powyższy diagram może wyglądać następująco:

class Client(private val target: Target) {
  private val argument = BigDecimal(10.0)

  fun doWork() {
    target.method(argument)
  }
}
// klient akceptuje tylko ten interfejs
interface Target {
  fun method(argument: BigDecimal): Double
}
// interfejs obiektu który chcemy użyć z klientem
interface Adaptee {
  fun originalMethod(argument: CustomArgument): CustomResult
}
// adapter implementujący Target i przyjmujący Adaptee w konstruktorze
class Adapter(private val adaptee: Adaptee) : Target {
  override fun method(argument: BigDecimal): Double {
    val stringArgument = argument.toCustomArgument()
		// wywołanie metody adaptowanej klasy
    return adaptee.originalMethod(stringArgument).toDouble()
  }
}

// użycie
fun main() {
  val target1: Target = TargetImpl()
  val adaptee: Adaptee = AdapteeImpl()
  val adapter: Target = Adapter(adaptee)

  val client1: Client = Client(target1)
  val client2: Client = Client(adaptee) // błąd! zły interfejs
  val client3: Client = Client(adapter) // użycie adaptera z obiektem Adaptee
}

Widać tutaj jak klasa Adapter używa obiektu Adaptee w ramach interfejsu Target. Adapter enkapsuluje logikę mapowania jednego interfejsu na drugi. Pozwala to uniknąć niepotrzebnego rozszerzania czy modyfikacji klienta lub Adaptee tylko pod konkretnego klienta.

Różne klienty mogą korzystać z różnych adapterów tej samej klasy Adaptee. Dzięki temu nie ma potrzeby dostosowywania Adaptee pod konkretnego klienta lub klika klientów. Tylko spójrz na tego potworka:

// Adaptee implementuje interfejsy wymagane przez klienty
class Adaptee: Target1, Target2, Target3{
	// jedyna faktyczna metoda klasy Adaptee
  fun originalMethod(argument: CustomArgument): CustomResult
  // metody z interfejsów klientów, gdzie Adaptee jest używany
  override fun target1Method()
  override fun target2Method()
  override fun target3Method()
}

A z Adapterami:

// niezmieniona klasa
class Adaptee{
  fun originalMethod(argument: CustomArgument): CustomResult
}
// Adaptery mogą znajdować się pakietowo bliżej Klienta niż adaptowanej klasy
class Adapter1(val adaptee: Adaptee) : Target1{
  override fun target1Method()
}
class Adapter2(val adaptee: Adaptee) : Target2{
  override fun target2Method()
}
class Adapter3(val adaptee: Adaptee) : Target3{
  override fun target3Method()
}

Listy

Adapter dobrze sprawdzi się w przypadku listy elementów, na których chcemy wykonać operację, do której nie zostały stworzone.

// załóżmy że ta klasa pochodzi z zewnętrznej biblioteki
// `data class` nie może być rozszerzone
data class Item(val name: String)

// w naszym kodzie mamy interface
interface PrettyPrintableItem {
  fun prettyPrint(): String
}

// Adapter/Wrapper zapewniający funkcjonalność `PrettyPrintableItem` dla obiektu `Item`
class ItemAdapter(private val item: Item) : PrettyPrintableItem {
  override fun prettyPrint(): String {
    return "hello, my name is: ${item.name}"
  }
}
// użycie
fun main() {
	// lista elementów zwrócona przez bibliotekę, którą chcemy "ładnie wydrukować"
  val list: List<Item> = listOf(
      Item("Adam"),
      Item("Not Adam"),
      Item("Adam Maybe"),
      Item("Yes"),
  )

  list.forEach {
		// adaptowanie obiektów
    val adapted = ItemAdapter(it)
    println(adapted.prettyPrint())
  }
}

Zastosowanie Adaptera w czysty sposób pozwala nam łączyć klasy, nad którymi nie mamy kontroli (pochodzą z zewnętrznych bibliotek), z naszym kodem o innych interfejsach. Dobrą praktyką jest nieużywanie, o ile to możliwe, interfejsów niezależnych zewnętrznych bibliotek (3rd party libraries) w całym systemie, a jedynie w punkcie styku biblioteki z naszym kodem. Zapewnia to wymienialność bibliotek, łatwiejszy update wersji oraz pozwala uchronić nasz system przed koniecznością zmian podyktowanych zmianami w niezależnym od nas oprogramowaniu.

Zdaję sobie sprawę, że nie zawsze się tak da, a czasami wręcz nie warto tworzyć pośrednie interface. Jednak głupio byłoby w długożyjącym projekcie, nad którym pracuje wiele zespołów, mieć problem — bo jakaś prosta pomocnicza biblioteka zmieniła API z jednej wersji na drugą.

Duck Typing

Kaczko-typowanie, czyli jeśli coś kwacze jak kaczka, pływa jak kaczka i lata jak kaczka, to musi być kaczką. W przeciwieństwie do silnego typowania gdzie wiemy na 100%, że obiekt jest kaczką, bo dziedziczy po klasie Duck, tutaj interesuje nas faktyczne zachowanie obiektu. Można to zaobserwować np. w Pythonie czy JavaScript. Kotlin jest silnie typowany i nie pozwala na wielodziedziczenie, ale extension functions umożliwiają “dopisanie” funkcjonalności do obiektu. Możemy więc mieć gatunkowo-płynnego psa:

class York: Dog{
  fun bark(){}
}

fun York.quack(){}
//
York().bark()
York().quack()

York duck

Ten York nie wygląda na szczęśliwego. I zdecydowanie nie jest kaczką. Ale jeśli potrafi kwaczeć, a tylko tego potrzebujemy, to chyba wystarczy?

Wracając do przykładu z listą, zamiast tworzyć Adapter wystarczyłoby dodać extension function dla Item:

fun Item.prettyPrint(): String {
  return "hello, my name is: ${this.name}"
}

// Item potrafi się "ładnie wydrukować" bez dodatkowego Adaptera	
list.forEach {
	println(it.prettyPrint())
}
// wersja z Adapterem
list.forEach {
  val adapted = ItemAdapter(it)
  println(adapted.prettyPrint())
}

Extension functions ogólnie są super i w takim prostym przykładzie chyba sprawdzą się lepiej niż dodatkowa klasa Adapter. Można je dodawać także do klas, nad którymi nie mamy kontroli, np. pochodzących z bibliotek.

Problem pojawia się, kiedy zaczynamy tych metod do konkretnej klasy dodawać coraz więcej, w dodatku w różnych miejscach w kodzie. IDE świetnie podpowiada możliwe metody, łatwo można przejść do implementacji, ale w trakcie code review może być ciężko się połapać, skąd klasa ma daną metodę — bo nie ma jej w implementacji klasy. Może to też prowadzić do zaspamowania interfejsu klasy lub niejawnego przesłaniania metod.

interface Item

class FirstItem : Item
class AnotherItem : Item

// funkcja rozszerzająca ogólny interface `Item`
fun Item.prettyPrint(): String = "hello, I'm: $this"
// funkcja rozszerzająca konkretną klasę `AnotherItem`
fun AnotherItem.betterPrint(): String = "greetings, I'm: $this"
// funkcja przesłaniająca `prettyPrint` dodaną do interejsu `Item`
fun AnotherItem.prettyPrint(): String = "yo, I'm: $this"

fun main() {

  val item1: Item = FirstItem()
  val item2: Item = AnotherItem()
  val item3: AnotherItem = AnotherItem()

  item1.prettyPrint()
  item2.prettyPrint()
  item3.prettyPrint() // która metoda tutaj się wywoła?
  item3.betterPrint()
}

W tym przykładzie dodałem 3 funkcje rozszerzeń. Szczególnie ciekawy jest przypadek z prettyPrint, gdzie implementacja jest inna dla ogólnego interfejsu Item i dla konkretnej klasy AnotherItem. IDE ani kompilator nie widzą żadnego problemu, po prostu z typem AnotherItem zostanie użyta druga metoda. Ale extension functions można napisać gdziekolwiek w kodzie, nawet w bardzo odległych miejscach od miejsca zadeklarowania klasy.

Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie napisaliście do ogólnego interfejsu extension function i korzystacie z niej przez długi czas bez problemu z różnymi typami implementującymi ten interfejs. W którymś momencie zupełnie inny zespół potrzebował extension function dla konkretnego typu, więc ktoś napisał w dogodnym dla siebie miejscu metodę o takiej samej nazwie i sygnaturze, nadpisując metodę dla ogólnego interfejsu. Bez żadnego override :) testy mogą to wyłapać, ale nie muszą. Code Review robił pewnie ktoś z drugiego zespołu, więc dopóki się coś nie zacznie się zachowywać w niespodziewany sposób, prawdopodobnie nie dowiesz się o całej operacji. A potem szukanie przyczyny błędu może nie być najprzyjemniejsze…

Mamy tutaj kilka problemów:

 • uzależnienie od extension functions dla interfejsu, którą można łatwo można nadpisać
 • rozsiewanie extension functions po całym systemie
 • code review ograniczone do członków 1 zespołu (to jest w ogóle temat na osobnego posta)

Zamknięcie całej “rozszerzonej” funkcjonalności w Adapterze np. ItemPrinter pozwoliłoby uniknąć nieporozumień i ułatwić code review. W Git można łatwo sprawdzić, kto jest autorem lub modyfikował ostatnio tę klasę i również dodać do pull requesta. W przypadku extension functions taka opcja też istnieje, ale metody mogą być rozsiane po systemie, co utrudnia znalezienie autorów, a jeśli coś jest trudniejsze niż bezproblemowe, to nikt tego nie będzie robił.

Shapes

We wpisie o Factory Method korzystałem z przykładu z figurami geometrycznymi, który tutaj też się fajnie nadaje.

Dla przypomnienia:

interface Shape {
  fun draw()
  fun createManipulator(): ShapeManipulator<out Shape>
}

interface ShapeManipulator<T : Shape> {
  fun drag()
  fun resize(scale: Float)
}

internal class Circle : Shape {
  override fun draw() {}
  override fun createManipulator() = CircleManipulator(this)
}

internal class CircleManipulator<T>(private val shape: T) : ShapeManipulator<Circle> {
  override fun drag() = println("CircleManipulator is manipulating circle $shape")
  override fun resize(scale: Float) = println("CircleManipulator is resizing circle $shape")
}

Mamy interfejs Shape który implementuje np. Circle. Do tego, każda figura ma swój ShapeManipulator czyli obiejkt, który wie jak modyfikować rozmiar, kształt itd. konkretnej figury. Figury na ekranie wyświetla klasa Window

class Window() {
  fun drawShape(shape: Shape) {
		// magia
  }
}

I teraz chcemy móc wyświetlić tekst na ekranie, obok figur geometrycznych. Jednak klasa TextView nie jest figurą, ma inny interfejs i pochodzi np. z jakiejś biblioteki. Jest też na tyle skomplikowaną klasą, że nie ma szans na przepisanie jej z wykorzystaniem interfejsu Shape, ani na zmianę działania klasy Window.

class TextView {
  fun displayText() {}
  fun changeSize() {}
  fun changePosition() {}
}

Z pomocą przychodzi Adapter

class TextViewAdapter(val textView: TextView) : Shape {
  override fun draw() {
    textView.displayText()
  }
	
	// anonimowy obiekt zamiast osobnej klasy
  override fun createManipulator(): ShapeManipulator<out Shape> {
    return object : ShapeManipulator<Shape> {
      override fun drag() {
        textView.changePosition()
      }

      override fun resize(scale: Float) {
        textView.changeSize()
      }

    }
  }
}

Który dla Window zachowuje się jak każda inna figura

fun main() {
  val window = Window()
  val circle = Circle()
  window.drawShape(circle)

  val textView = TextView()
  window.drawShape(textView) // błąd! zły interfejs
  window.drawShape(TextViewAdapter(textView)) // użycie adaptera
}

Specjalnie pominąłem tutaj zwracane typy czy logikę wyświetlania elementów. Taki Adapter w prawdziwym projekcie byłby dużo bardziej skomplikowany, ale mam nadzieję, że idea jest widoczna.

Nazewnictwo

Tutaj mam mieszane uczucia, czy dodawanie w nazwie Adapter jest konieczne. Z jednej strony to wyraźna informacja, że obiekt tylko mapuje jeden interfejs na inny. Z drugiej — ta informacja może nie być wcale potrzebna, klienty interesuje tylko interfejs. Czy ItemAdapter lub ItemWrapper mówi więcej od ItemWithPrettyPrint? Co więcej, jeśli dla Item stworzymy więcej adapterów dla różnych klientów, nazywanie ich ItemForClient1Adapter nie wygląda najlepiej.

Dlatego skłaniam się raczej do nazywania adapterów od obiektu, który adaptują i implementowanego interfejsu.

Podsumowanie

Adapter lub Wrapper pozwala “przetłumaczyć” jeden interfejs na inny, oczekiwany przez klienta. Jest to szczególnie przydatne, gdy adaptowany interfejs pochodzi z niezależnej biblioteki i nie chcesz uzależniać od niego swojego systemu, tworząc tzw. anticorruption layer. Zmiany tego interfejsu wpłyną tylko na Adapter, a nie na resztę kodu w projekcie.

Kotlin pozwala w pewnym sensie, przez extension functions, zapewnić podobną do Adaptera funkcjonalność bez konieczności tworzenia całej klasy. Będzie to sensownie działać w przypadku, kiedy nie interesuje nas typ obiektu, a jego możliwości co jest często określane jako Duck Typing. Jednak extension functions mogą zaciemniać faktyczny interfejs klasy, przesłaniać się nawzajem i ogólnie wprowadzać chaos. Ograniczając ich zasięg, można sobie z tym poradzić, ale jeśli zaczyna ich przybywać dla konkretnej klasy, może warto wydzielić osobną klasę.

Konsekwencje

 • pojedyncza odpowiedzialność klas - nie trzeba zmieniać klasy adaptowanej pod konkretnego klienta, a jedynie dodać Adapter pod wymagany interfejs. Klasa adaptowana może się zmieniać niezależnie od klientów, a zadaniem Adaptera jest pogodzić te zmiany z interfejsem klienta.
 • anticorruption layer - oddziela interfejs, nad którym nie mamy kontroli i “tłumaczy” go na nasz własny. Zmiany w interfejsie obiektu pochodzącego np. z biblioteki nie mają wpływu na działanie systemu, a jedynie na Adapter.
 • dostępność dla podklas - jak w przykładzie abstrakcyjnym, stworzenie adaptera dla ogólnego interfejsu umożliwia stosowanie każdej klasy implementującej ten interfejs.
 • ostrożnie z extension functions - czasami może się wydawać, że extension function zapewni wystarczającą funkcjonalność, ale w dużych projektach z wieloma zespołami pracującymi na tym samym kodzie może to powodować nieprzewidziane konsekwencje. Ograniczając zasięg extension functions można ten problem częściowo rozwiązać.

Adam Świderski

software engineer