Kotlin Abstract Factory

Przeznaczenie

Nazwa tego wzorca nie do końca sugeruje, czym się wyróżnia od innych wzorców konstrukcyjnych, takich jak Builder czy Factory. W Abstract Factory nie chodzi o dostarczenie pojedynczej instancji — a całej rodziny powiązanych obiektów. Nadal brzmi to podobnie jak zwykłe Factory, które może produkować np. obiekty kontrolek GUI. Żeby otrzymać Abstract Factory musimy właśnie dodać kolejną warstwę abstrakcji, i stworzyć mechanizm produkujący obiekty kontrolek GUI, ale w wariantach dla np. Linuxa, Windowsa i MacOS, które nadal będą miały generyczne API dla klienta wzorca.

Abstract Factory to fabryka fabryk, dostarczająca klientom wybraną wersję fabryki spośród tworzących obiekty o takim samym interfejsie. Rodziny obiektów będą powiązane przez konkretną fabrykę, która je buduje. Trzymając się tematu GUI, będziemy mieć rodziny kontrolek dla Windowsa, Linuxa i MacOS — zapobiegnie to sytuacji użycia przycisku z MacOS obok pola tekstowego z Windowsa. Klienta nie będzie jakoś szczególnie interesowało to, z której rodziny (i z którego dokładnie factory) otrzyma obiekt, ponieważ jego API będzie takie samo. I na tym polega Abstrakcja tej fabryki, na ** udostępnieniu interfejsu fabryk rodzin obiektów**.

Przydatne informacje przed lekturą tego posta:

Przykłady implementacji

Sam miałem problem to zrozumieć zanim nie zobaczyłem kodu i jakichś diagramów, dlatego nejlepiej od razu przejść do przykładów.

Podstawowa

Książkowy przykład pochodzący z “Wzorców Programowania”1 “bandy czworga”. Jest to dość nomen omen abstrakcyjny przykład, jednak dobrze pokazuje ideę wzorca Abstract Factory.

Interfejs fabryki dostarczającej rodzinę produktów. Na rodzinę składają się 2 produkty: ProductA i ProductB.

interface Factory {
  fun createProductA(): ProductA
  fun createProductB(): ProductB

  companion object // może się przydać
}

Każdy z produktów ma 2 warianty 1 i 2.

// produkty
interface ProductA
interface ProductB

// wariant 1
class Product1A : ProductA
class Product1B : ProductB

// wariant 2
class Product2A : ProductA
class Product2B : ProductB

Każdy wariant ma osobną konkretną fabrykę, dostarczającą oba produkty w odpowiednim dla siebie wariancie. internal gwarantuje niewyciekanie klasy poza moduł. Konkretnych fabryki są dobrym kandydatem do Singletona, stąd object.

// fabryka produktów w wariancie 1
internal object ConcreteFactory1 : Factory {
  override fun createProductA() = Product1A()
  override fun createProductB() = Product1B()
}

// fabryka produktów w wariancie 2
internal object ConcreteFactory2 : Factory { // 
  override fun createProductA() = Product2A()
  override fun createProductB() = Product2B()
}

Fabryka abstrakcyjna, czyli zwracanie odpowiedniej konkretnej fabryki (odpowiedniego wariantu) ale schowanej za generycznym interfejsem Factory. W ten sposób klienty nie muszą nawet znać implementacji konkretnej fabryki. Klienty wiedzą tylko, że dostaną Factory i że będzie ono potrafiło zbudować ProductA i ProductB. Metody getFactory() jest tutaj tzw. top-level function bo znajduje się poza jakąkolwiek klasą, ale może Być częścią np. companion object interfejsu Factory. Jednak sam interfejs Factory niekoniecznie powinien znać swoje implementacje, na szczęście może mieć pusty companion object, który dostanie w odpowiednim miejscu extension function. Szerzej pisałem o tym tutaj

// naiwna ale działająca implementacja ze zwykłym Int-em
fun getFactory(whichOne: Int): Factory {
  return when (whichOne) {
    1 -> ConcreteFactory1
    2 -> ConcreteFactory2
    else -> throw IllegalArgumentException("value: $whichOne is not available")
  }
}

// warianty jako enum
enum class FactoryVariant {
  Variant1,
  Variant2
}

// mniej naiwna ale w zasadzie taka sama implementacja z enumem
fun getFactory(whichOne: FactoryVariant): Factory {
  return when (whichOne) {
    FactoryVariant.Variant1 -> ConcreteFactory1
    FactoryVariant.Variant2 -> ConcreteFactory2
    else -> throw IllegalArgumentException("value: $whichOne is not available")
  }
}

// extension function dla companion objectu Factory
fun Factory.Companion.getFactory(whichOne: Int): Factory {
  return when (whichOne) {
    1 -> ConcreteFactory1
    2 -> ConcreteFactory2
    else -> throw IllegalArgumentException("value: $whichOne is not available")
  }
}

Użycie:

val factory: Factory = getFactory(2)

factory.createProductA() // Product2A
factory.createProductB() // Product2B

val factory2: Factory = getFactory(FactoryVariant.Variant1)
factory2.createProductA() // Product1A
factory2.createProductB() //Product1B

// lub jako metoda companion object interfejsu Factory
Factory.getFactory(1).createProductA()

Na diagramie prezentuje się to następująco:

FactorycreateProductA() : ProductAcreateProductB() : ProductBProductAProductB«Variant1»Product1A«Variant1»Product1B«Variant2»Product2A«Variant2»Product2B«Variant1»ConcreteFactory1«Variant2»ConcreteFactory2AbstractFactorygetFactory(variant) : Factory

Rodzina elementów GUI

Konkretny przykład wykorzystujący wspomniane już rodziny kontrolek GUI. Nadal wydaje mi się nie do końca “życiowy” ale mi osobiście najbardziej pomógł zrozumieć do czego Abstract Factory właściwie może posłużyć.

Mamy więc kilka kontrolek GUI

interface View
abstract class Button : View
abstract class Image : View
abstract class GridView : View

Oraz interfejs fabryki, który je dostarcza

interface ViewFactory {
  // typy znane Factory
  enum class OS {
    Linux, Windows
  }

  // metody dostarczające generyczne kontrolki, niezależne od OS
  fun createButton(): Button
  fun createImage(): Image

  companion object {
    // "statyczna" metoda zwracająca konkretne factory
    fun createFactory(os: OS): ViewFactory {
      return when (os) {
        OS.Linux -> LinuxViewViewFactory
        OS.Windows -> WindowsViewViewFactory
      }
    }
  }
}

Interfejs ViewFactory jest implementowany przez konkretne fabryki dla Windowsa i Linuxa

object LinuxViewViewFactory : ViewFactory {
  // konkretne typy zwracane dla konkretnego OSa
  // internal zapobiega wyciekaniu ich
  internal class LinuxButton : Button()
  internal class LinuxImage : Image()

  // klienty widzą tylko generyczny interfejs kontrolki
  override fun createButton(): Button = LinuxButton()
  override fun createImage(): Image = LinuxImage()
}

object WindowsViewViewFactory : ViewFactory {
  internal class WindowsButton : Button()
  internal class WindowsImage : Image()

  override fun createButton(): Button = WindowsButton()
  override fun createImage(): Image = WindowsImage()
}

Powyższy kod można użyć tak:

val winViewFactory = ViewFactory.createFactory(ViewFactory.OS.Windows)
val button = winViewFactory.createButton()

Ale w ten sposób, interfejs fabryki abstrakcyjnej musi znać swoje implementacje — czyli konkretne fabryki kontrolek. Można do tego podejść inaczej i nie tworzyć w ViewFactory companion object który zwraca fabryki, tylko stworzyć nową klasę, która zajmie się dostarczaniem konkretnych kontrolek przy pomocy każdej dostępnej fabryki kontrolek.

// klasa przesłaniająca używane fabryki ale implementująca ten sam interfejs
class ViewCreator(os: ViewFactory.OS) : ViewFactory {

  // instancja ViewCreatora dostarcza kontrolki tylko dla konkretnego OS-a
  private val factory = when (os) {
    ViewFactory.OS.Linux -> LinuxViewViewFactory
    ViewFactory.OS.Windows -> WindowsViewViewFactory
  }

  // metody zwracająca generyczne kontrolki, 
  // z factory na podstawie argumentu konstruktora
  override fun createButton(): Button = factory.createButton()
  override fun createImage(): Image = factory.createImage()
}

// użycie
val linuxButton = ViewCreator(ViewFactory.OS.Linux).createButton()

Klienty nadal nie znają konkretnej fabryki kontrolek, ale teraz również interfejs ViewFactory nie musi ich znać. Nie ma też potrzeby rozszerzania companion object. Po prostu tworzymy instancję fabryki pod konkretny OS, która pod spodem używa konkretnych fabryk zgodnych z przekazanym OS-em.

Łatwo zauważyć, że wraz ze wzrostem liczby kontrolek sporo kodu będzie wyglądać niemal identycznie, w zasadzie proxując wywołania metod do konkretnych fabryk. Ciekawym i mało ortodoksyjnym pomysłem jest użycie jednej metody make<Typ>() zamiast osobnych metod dla każdego typu kontrolki. Wtedy ViewCreator mógłby wyglądać tak:

// nie implementuje już interfejsu `ViewFactory`
class ViewCreator(os: ViewFactory.OS) {
  // pole musi być publiczne, bo jest wykorzystywane w metodzie `inline`
  val factory = when (os) {
    ViewFactory.OS.Linux -> LinuxViewViewFactory
    ViewFactory.OS.Windows -> WindowsViewViewFactory
  }

  // `inline` i `reified` pozwalają na użycie typu nieznanego w czasie kompilacji
  inline fun <reified T : View> make(): T = when (T::class) {
    Button::class -> factory.createButton() as T
    Image::class -> factory.createImage() as T
    else -> throw IllegalArgumentException()
  }
}

// użycie
val windowsButton = ViewCreator(ViewFactory.OS.Windows).make<GridView>()

Słówka kluczowe inline i reified to spokojnie temat na osobny post. Użycie ich tutaj pozwala na przekazanie typu rozszerzającego View i sprawia, że metoda make() zwróci właśnie taki typ. Dzięki temu nie trzeba dla każdej nowej kontrolki dodawać nowej metody typu createButton(). Wystarczy, że nowa kontrolka rozszerza View i nowy przypadek w when zostanie obsłużony.

Co dokładnie daje inline? Kopiuje kod w miejsce wywołania, dosłownie :) i właśnie dlatego wszystkie wykorzystywane przez metody inline pola muszą być publicznie dostępne. Przy takiej implementacji metody make() potrzebujemy użyć reified, żeby móc wykorzystać **klasę przekazanego typu ** do znalezienia właściwej metody w konkretnych `ViewFactory`. A `reified` można użyć tylko w metodach `inline`, bo "wklejenie" kodu metody w miejsce wywołania pozwala w trakcie kompilacji poznać dokładny typ. Po wywołaniu odpowiedniej metody, np. `createButton()` należy wynik jeszcze zrzutować na `T`, ponieważ to `T` jest spodziewanym typem zwracanego obiektu, a nie `Button`, nawet jeśli `T::class == Button::class`.

Kopiowanie kodu powoduje puchnięcie plików, np. wywołanie metody make() 2x:

val windowsButton = ViewCreator(ViewFactory.OS.Windows).make<Button>()
// w ramach jednego moduły można niestety przekazać też typ klasy `internal`
// więc typem zwracanym nie będzie generyczny Button a konkretny WindowsButton
val windowsButton2 = ViewCreator(ViewFactory.OS.Windows).make<WindowsViewViewFactory.WindowsButton>()

Spowoduje wygenerowanie bytecode odpowiadającemu Javie:

// początek dla pierwszego Buttona
ViewCreator this_$iv=new ViewCreator(OS.Windows);
int $i$f$make=false;
KClass var4=Reflection.getOrCreateKotlinClass(Button.class);
Button var10000;
View var9;
Image var10;
if(Intrinsics.areEqual(var4,Reflection.getOrCreateKotlinClass(Button.class))){
var10000=this_$iv.getFactory().createButton();
if(var10000==null){
throw new NullPointerException("null cannot be cast to non-null type abstract_factory.family.Button");
}

var9=(View)var10000;
}else{
if(!Intrinsics.areEqual(var4,Reflection.getOrCreateKotlinClass(Image.class))){
throw(Throwable)(new IllegalArgumentException());
}

var10=this_$iv.getFactory().createImage();
if(var10==null){
throw new NullPointerException("null cannot be cast to non-null type abstract_factory.family.Button");
}

var9=(View)((Button)var10);
}
// koniec dla pierwszego Buttona
Button windowsButton=(Button)var9;
// ------------------------------------------------------------------------------------------

// początek dla drugiego Buttona   
ViewCreator this_$iv=new ViewCreator(OS.Windows);
int $i$f$make=false;
KClass var5=Reflection.getOrCreateKotlinClass(WindowsButton.class);
if(Intrinsics.areEqual(var5,Reflection.getOrCreateKotlinClass(Button.class))){
var10000=this_$iv.getFactory().createButton();
if(var10000==null){
throw new NullPointerException("null cannot be cast to non-null type abstract_factory.family.WindowsViewViewFactory.WindowsButton");
}

var9=(View)((WindowsButton)var10000);
}else{
if(!Intrinsics.areEqual(var5,Reflection.getOrCreateKotlinClass(Image.class))){
throw(Throwable)(new IllegalArgumentException());
}

var10=this_$iv.getFactory().createImage();
if(var10==null){
throw new NullPointerException("null cannot be cast to non-null type abstract_factory.family.WindowsViewViewFactory.WindowsButton");
}

var9=(View)((WindowsButton)var10);
}
// koniec dla drugiego Buttona
WindowsButton windowsButton2=(WindowsButton)var9;

I tak w każdym miejscu, gdzie użyta jest metoda inline. Więc może nie jest to najlepsze rozwiązanie dla często używanych metod, a tworzenie kontrolek GUI w aplikacji, która potrzebuje do tego aż Abstract Factory raczej do takich przypadków się zalicza.

To podejście również pochodzi z książki “Wzorce projektowe”1 i raczej zostało pomyślane dla języków Objective C czy Smalltalk, ale jeszcze do niego wrócę.

Fabryka z rejestrem

W poprzednim wpisie o Factory Method wspomniałem o fabryce z rejestrem, pozwalającą na elastyczne dodawanie nowych fabryk. Podobną rzecz można zrobić z Abstract Factory. Posłużę się takim samym przykładem jak poprzednio, czyli factory budujące kontrolki GUI pod konkretny system operacyjny.

// interfejs Factory które będzie rejestrowane
interface ViewFactory {
  fun createButton(): Button
  fun createImage(): Image
}
// typy dostarczane przez Factory
interface View
abstract class Button : View
abstract class Image : View

Konkretne Factory są takie same jak w poprzednim przykładzie.

object LinuxViewViewFactory : ViewFactory {
  internal class LinuxButton : Button()
  internal class LinuxImage : Image()

  override fun createButton(): Button = LinuxButton()
  override fun createImage(): Image = LinuxImage()
}

object WindowsViewViewFactory : ViewFactory {
  internal class WindowsButton : Button()
  internal class WindowsImage : Image()

  override fun createButton(): Button = WindowsButton()
  override fun createImage(): Image = WindowsImage()
}

I samo rejestrowane Factory.

object ViewFactoryMaker {
  // rejestr konkretnych factory, klucz jest zwykłym Stringiem
  private val registry = mutableMapOf<String, ViewFactory>()

  fun register(name: String, factory: ViewFactory) {
    registry[name] = factory
  }

  // zwracanie konkretnego factory na podstawie klucza
  // w przypadku braku klucza zwrócony zostanie `null`
  fun getFactory(name: String): ViewFactory? {
    return registry[name]
  }
}

Użycie wygląda następująco:

// w tym wypadku `xpButton1` będzie `null` bo nie ma fabryki pod kluczem "XP"
val xpButton1 = ViewFactoryMaker.getFactory("XP")?.createButton()

// ale można ją stworzyć np. jako obiekt anonimowy i zarejestrować
ViewFactoryMaker.register("XP", object: ViewFactory {
 override fun createButton(): Button {
  // znów anonimowy obiekt rozszerzający klasę Button
  return object: Button() {}
 }

 override fun createImage(): Image {
  return object: Image() {}
 }
})

// `xpButton2` teraz już nie będzie null-em
val xpButton2 = ViewFactoryMaker.getFactory("XP")?.createButton()

Rejestr umożliwia łatwe dodanie nowych fabryk, jeśli zajedzie taka potrzeba. Fabryka Abstrakcyjna dostarcza w zasadzie tylko interfejs konkretnych fabryk i obiektów przez nie tworzonych.

Metoda Make raz jeszcze

Używając podejścia z metodą make() i rejestru fabryk, można osiągnąć ciekawy efekt.

val linuxButton = ViewFactory.getFactory(ViewFactory.OS.Linux).make<Button>()

Pozwala to na łatwe rozszerzanie możliwości fabryk, bez konieczności pisania proxy-metod. Aby to osiągnąć, należy rozbudować ViewFactory o companion object i metodę inline. Każda konkretna fabryka będzie rozszerzać abstrakcyjne ViewFactory i nadpisywać metody tworzące kontrolki GUI.

abstract class ViewFactory {
  // typy znane Factory
  enum class OS {
    Linux, Windows
  }

  // metody do nadpisania przez konkretne factory
  protected abstract fun createButton(): Button
  protected abstract fun createImage(): Image

  // rejestr teraz trzyma referencje do metod, a nie konkretnych factory
  // kluczem jest generyczny typ zwracany przez metodę
  protected val registry = mutableMapOf<KClass<out View>, () -> View>(
    Button::class to ::createButton,
    Image::class to ::createImage
  )

  // tej metody nie da się przesłonić
  inline fun <reified T : View> make(): T? {
    // pole `registry` jest protected, 
    // więc metoda `inline` nie ma do niego bezpośredniego dostępu
    return `access$registry`[T::class]?.invoke() as T?
  }

  companion object {
    fun getFactory(os: OS): ViewFactory {
      return when (os) {
        OS.Linux -> LinuxViewFactory // Singleton
        OS.Windows -> WindowsViewFactory() // normalny obiekt
      }
    }
  }

  // sposób na udostępnienie rejestru metodzie `make()`
  // metoda jest internal więc po skompilowaniu nie będzie dostępna
  @PublishedApi
  internal val `access$registry`: MutableMap<KClass<out View>, () -> View>
    get() = registry
}

Czyli teraz mając już konkretne factory, dostarczone przez metodę getFactory() z companion object, zamiast wywoływać na nim konkretną metodę, np. createButton() używamy make<Button>() a rejestr znajdzie odpowiednią metodę na podstaie zwracanego typu i ją wywoła przez użycie invoke().

Konkretne factory może wyglądać tak:

// normalna klasa zamiast Singletona pozwala na wewnętrzne klasy
class WindowsViewViewFactory : ViewFactory() {

  // private inner zapewnia że klasa jest niewidoczna poza Factory
  private inner class WindowsButton : Button()
  private inner class WindowsImage : Image()

  // nadpisanie metod tworzących kontrolki
  // referencje do nich trafiają do rejestru
  override fun createButton(): Button = WindowsButton()
  override fun createImage(): Image = WindowsImage()
}

Lub tak, z dodaną nową kontrolką GridView którą tylko LinuxViewFactory potrafi stworzyć

object LinuxViewViewFactory : ViewFactory() {
  internal class LinuxButton : Button()
  internal class LinuxImage : Image()

  // implementację GridView istnieje tylko dla Linuxa
  internal class LinuxGridView : GridView()

  // a factory ma w interfejsie tylko takie metody
  override fun createButton(): Button = LinuxButton()
  override fun createImage(): Image = LinuxImage()

  // dodanie nowej kontrolki specyficznej dla tylko dla tej fabryki
  init {
    // wywołanie metody z parametrem LinuxGridView zwróci NULL-a
    registry[GridView::class] = {
      LinuxGridView()
    }
  }
}

Kilka przykładów użycia:

val linuxFactory = ViewFactory.getFactory(ViewFactory.OS.Linux)
val windowsFactory = ViewFactory.getFactory(ViewFactory.OS.Windows)

val linuxButton = linuxFactory.make<Button>()
val winButton = windowsFactory.make<Button>()

val gridView = linuxFactory.make<GridView>() // OK
val winGridView = windowsFactory.make<GridView>() // null

// niestety `access$registry` jest publicznie dostępne w ramach modułu
val registry = linuxFactory.`access$registry`
// i nic nas nie powstrzymuje przed dodaniem obsługi nowej kontrolki
// tak długo jak rozszerza `View` z fabryki abstrakcyjnej
class NewView: View
registry[NewView::class] = { NewView() }

// legalne użycie metody `make()` ale zwróci null
// `View` nie ma w rejestrze metody tworzącej
val view = linuxFactory.make<View>()

Dodanie nowej kontrolki dla wszystkich konkretnych factory oznacza jedynie dodanie abstrakcyjnej metody do ViewFactory i rejestracja jej. Wszystkie klasy pochodne będą musiały ją zaimplementować. Dodanie kontrolki wyłącznie dla konkretnej fabryki również jest stosunkowo proste i implementacja zamyka się w kodzie konkretnej fabryki. W tym wypadku metoda inline nie spowoduje wygenerowania ogromnej ilości kodu w każdym miejscu, gdzie zostanie użyta, ponieważ jedyne co robi, to wywołuje metodę z rejestru.

Kod wygenerowany dla użycia metody make<Button>().

// `var10000` to referencja do metody zwracającej `Button`
Function0 var10000 = (Function0)linuxFactory.getAccess$registry().get(Reflection.getOrCreateKotlinClass(Button.class));
Button linuxButton = (Button)((View)((Button)(var10000 != null ? (View)var10000.invoke() : null)));

Jest więc to ciekawa i całkiem użyteczna hybryda fabryki z rejestrem oraz z pojedynczą metodą tworzącą obiekty. Niewątpliwą zaletą jest elastyczność tej implementacji, ale publiczny dostęp do rejestru metod, oraz brak pewności czy wybrana fabryka potrafi stworzyć żądany obiekt, mogą budzić wątpliwości.

Podsumowanie

Wzorzec Abstract Factory przydaje się do tworzenia obiektów, które można połączyć w sensowne rodziny. Stanowi warstwę ponad standardowym Factory Method, serwując konkretne factory w zależności od potrzeb klientów. Może występować w kilku wariantach, np. w wersji z metodą make() lub rejestrem konkretnych fabryk, ale w każdym przypadku określa interfejs implementowany przez dostarczane fabryki. Dla klienta nie ma różnicy, z której konkretnej implementacji korzysta. Wady i zalety są bardzo zbliżone do tych z Factory Method

Zalety

 • łatwe zarządzanie “rodzinami” obiektów - polegając wyłącznie na interfejsie fabryki, klient ma pewność, że dostarczone obiekty pochodzą z tej samej “rodziny” i będą poprawnie ze sobą współpracować
 • całkowite oddzielenie implementacji od interfejsu - z poziomu klienta fabryki interesuje nas wyłącznie interfejs obiektu, co pozwala na łatwe dodawanie nowych implementacji bez konieczności zmian klienta.

Wady

 • konieczność tworzenia dodatkowych klas - interfejsów, fabryk, typów wyliczeniowych itd. Niekoniecznie jest to wada, zwłaszcza jeśli chodzi o interfejsy, bo znacząco pomaga to potem testować kod. Należy wykazać się tutaj rozsądkiem, jeśli dostarczamy instancje pojedynczej klasy i nie ma perspektyw na zwiększenie liczby typów, to może nie ma potrzeby tworzyć ten cały boilerplate.
 • metody inline - należy z nimi uważać, ponieważ potrafią generować sporo kodu który jest wielokrotnie kopiowany w projekcie
 • dodatkowa praca podczas dodawania nowego typu - dodanie nowego typu tworzonego przez fabryki powoduje konieczność implementacji w każdej konkretnej fabryce. Dodanie nowej konkretnej fabryki również wymaga utworzenia lub nadpisania wszystkich metod. Niekoniecznie jest to wada, bo wzorzec wymusza dostarczenie klientowi w pełni sprawnej fabryki, ale jest to dodatkowa praca poza dodaniem samych klas obiektów z nowej rodziny.


Adam Świderski

software engineer