Metoda szablonowa w Kotlinie

Przeznaczenie

Metoda szablonowa to bardzo prosty wzorzec, pozwalający oddzielić to, co stałe od tego, co zmienne w rodzinie klas. Polega na utworzeniu abstrakcyjnej klasy nadrzędnej, zawierającej kolejne kroki jakiegoś algorytmu i pozwoleniu klasom dziedziczącym z niej nadpisywać poszczególne kroki, ale nie sam algorytm, który je wykorzystuje.

Pomyśl o tym, jak o pizzy — kroki do jej wykonania są z grubsza takie same, niezależnie od rodzaju. Najpierw ciasto, potem sos, dodatki i do pieca. Różne rodzaje pizzy mogą mieć różne ciasto, sos, dodatki lub czas wypiekania (chyba, nie wiem, nie znam się :) ), ale kolejność kroków i same kroki są dla każdego rodzaju takie same. Możemy więc uznać, że istnieje abstrakcyjna Pizza z metodą zrób(), ale dziedzicząca z niej klasa Hawajska czy Pepperoni nadpisze metodę dodającą dodatki bez zmiany samego algorytmu robienia pizzy.

Mamy tutaj do czynienia z odwróceniem sterowania, bo to klasa nadrzędna Pizza wywołuje metody klasy podrzędnej, a nie odwrotnie jak to zwykle bywa.

Ze wzorcem tym można się spotkać w bibliotekach, gdzie twórcy pozwalają nam rozszerzać klasy biblioteki i nadpisywać niektóre metody, zostawiając sobie kontrolę nad kolejnością ich wykonywania.

Przykłady implementacji

Podstawowy wzorzec

Zacznę od ogólnego przykładu, pokazującego, na czym polega wzorzec Metody Szablonowej:

abstract class AbstractClass { // klasa nadrzędna

	// tej metody nie da się nadpisać, bo nie jest `open`
  fun templateMethod() { // tytułowa Metoda Szablonowa, czyli algorytm z listą kroków
    println("running template method")
    primitiveOperation1() // wywołania kolejnych kroków algorytmu
    primitiveOperation2()
    primitiveOperation3()
  }

  abstract fun primitiveOperation1() // krok algorytmu do nadpisania przez konkretną klasę
  
  private fun primitiveOperation2() { // krok algorytmu którego nie chcemy nadpisywać
    println("doing abstract operation 2")
  }

  abstract fun primitiveOperation3() // kolejny krok algorytmu
}

class ConcreteClass : AbstractClass() { // konkretna klasa
  override fun primitiveOperation1() { // implementacja dla konkretnej klasy
    println("doing concrete operation 1")
  }

  override fun primitiveOperation3() {
    println("doing concrete operation 3")
  }
}

class AnotherConcreteClass : AbstractClass() { // kolejna konkretna klasa
  override fun primitiveOperation1() {
    println("doing concrete operation 1") // implementacja taka sama jak w `ConcreteClass`, niefajne powielanie kodu
  }

  override fun primitiveOperation3() {
    println("doing another concrete operation 3")
  }
}

W klasie abstrakcyjnej mamy templateMethod() - nasz algorytm albo raczej listę kroków, czyli wywołań metod reprezentujących operacje prymitywne. Te operacje mogą posiadać domyślną implementację już w klasie abstrakcyjnej lub wymuszać dodanie implementacji w klasach dziedziczących. Określenie “prymitywne” w stosunku do kroków algorytmu ma jedynie sugerować, że same w sobie nie stanowią algorytmu i są podmienialne w konkretnych klasach.

Metoda Szablonowa nie może być nadpisana przez klasy dziedziczące. Byłoby to możliwe, gdyby ta metoda była oznaczona jako open, ale Kotlin stawia na enkapsulację, więc metody i klasy są domyślnie final. Nadpisanie templateMethod() oznaczałoby zmianę algorytmu, a jego stała forma jest powodem zastosowania tego wzorca. Jeśli istnieje potrzeba zmiany algorytmu, może lepiej zastosować wzorzec Strategia.

Pizza

Przejdźmy do bardziej obrazowego przykładu ze wstępu: Pizzy

abstract class Pizza { // klasa bazowa dla wszystkich rodzajów Pizzy

  fun make() { // kroki dla każdej pizzy są takie same
    makeDough()
    applySauce()
    addIngredients()
    bake()
  }

  open fun bake() { 
		// domyślne implementacje kroków
		// klasy dziedziczące muszą nadpisać tylko te wyróżniające się
    println("baking for 20 minutes")
  }

  open fun addIngredients() {
    println("adding cheese")
  }

  open fun applySauce() {
    println("applying tomato sauce")
  }

  open fun makeDough() {
    println("making 30cm dough")
  }
}

class Pepperoni : Pizza() { // konkretny rodzaj pizzy
  override fun addIngredients() { // nadpisuje nakładanie dodatków zgodnie z przepisem
    println("adding salami")
    println("adding onion")
    println("adding cheese")
  }
	// ale nie kontroluje procesu przygotowywania samej pizzy
	
	// pozostałe metody mają zostawioną domyślną implementację
}
class BigPepperoni : Pizza() { 

  override fun addIngredients() { // niestety, powielona implementacja jak dla poprzedniej klasy
    println("adding salami")
    println("adding onion")
    println("adding cheese")
  }

  override fun makeDough() { // jedyna różnica do zwykłej Pepperoni
    println("making 50cm dough")
  }
}

Mamy więc klasę Pizza, która zawiera wspólne dla wszystkich rodzajów pizzy kroki przygotowania. Poszczególne rodzaje pizzy nadpisują wyłącznie te kroki, które różnią się od domyślnych, np. inny rozmiar lub dodatki czy sos. Powstaje tutaj jednak problem ze współdzieleniem implementacji między klasami Pepperoni i BigPepperoni - mają takie same składniki, ale BigPepperoni zmienia także rozmiar ciasta. Wydaje się, że BigPepperoni powinna po prostu dziedziczyć po Pepperoni i nadpisywać tylko metodę makeDough(), ale wtedy klasa Pepperoni musiałaby być open i wprowadzałoby to kolejny poziom dziedziczenia. Łatwo sobie wyobrazić postępującą eksplozję klas, jeśli każdy rodzaj pizzy występowałby w 3 rozmiarach i z 2 sosami do wyboru. Zaczyna to przypominać powód istnienia wzorca Factory.

Pizza Lambdy

Zamiast nadpisywać metody interfejsu klasy bazowej Pizza, możemy spróbować wykorzystać lambdy przekazywane w konstruktorze:

abstract class Pizza( // konstruktor klasy bazowej przyjmuje lambdy, ale domyślnie mają już implementację
  private val makeDough: () -> Unit = {
    println("making 30cm dough")
  },
  private val applySauce: () -> Unit = {
    println("applying tomato sauce")
  },
  private val addIngredients: () -> Unit = {
    println("adding cheese")
  },
  private val bake: () -> Unit = {
    println("baking for 20 minutes")
  }
) {

  fun make() { // metoda szablonowa bez zmian
    makeDough() // wywołanie lambdy z konstruktora zamiast nadpisywalnej metody
    applySauce()
    addIngredients()
    bake()
  }
}

class Pepperoni : Pizza( // konkretna klasa
  addIngredients = { // przekazuje lambdę w konstruktorze zmieniając domyślną implementację
    println("adding salami")
    println("adding onion")
    println("adding cheese")
  }
)

class BigPepperoni : Pizza(
  addIngredients = { // znów powtórzona implementacja
    println("adding salami")
    println("adding onion")
    println("adding cheese")
  },
  makeDough = { // nadpisana lambda rozmiaru ciasta
    println("making 50cm dough")
  }
)

Wygląda już bardziej Kotlinowo :) W książce 1 Joshua Bloch wspomina, że po wprowadzeniu lambd do Javy wzorzec Metody Szablonowej stracił na znaczeniu, bo wygodniej jest wstrzykiwać zachowanie jako lambdy w konstruktorze niż tworzyć konkretne klasy nadpisujące wybrane metody.

Nadal występuje jednak problem z powielaniem implementacji. Można taką implementację zamknąć do jakiejś zmiennej i przekazywać klasom w konstruktorze.

val pepperoniAddons: () -> Unit = {
  println("adding salami")
  println("adding onion")
  println("adding cheese")
}

class Pepperoni : Pizza(
  addIngredients = pepperoniAddons
)

class BigPepperoni : Pizza(
  addIngredients = pepperoniAddons,
  makeDough = {
    println("making 50cm dough")
  }
)

Działa. Jednak przekazywanie wszędzie () -> Unit jest średnio bezpieczne i ułatwia powstawanie błędów, chociażby przez pomylenie kolejności argumentów. Można to częściowo rozwiązać przez używanie nazwanych parametrów w metodzie.

Pizza interfejsy

Zakładając, że nasze metody nie mają nic zwracać, a tylko wykonywać operacje na obiekcie, bezpieczniej będzie stworzyć konkretne interfejsy odpowiadające krokom algorytmu.

interface DoughMaker { // interfejs kroku algorytmu wytwarzania pizzy
	operator fun invoke() { // pozwala wywołać obiekt implementujący interfejs jak lambdę
		println("making dough") // domyślna implementacja, Kotlin pozwala na to w interfejsach
	}
}

interface SauceApplier {
	operator fun invoke() {
		println("applying sauce")
	}
}

interface AddonsApplier {
	operator fun invoke() {
		println("applying addons")
	}
}

interface Baker {
	operator fun invoke() {
		println("baking")
	}
}

Mając takie interfejsy, abstrakcyjna klasa Pizza będzie wyglądać następująco:

abstract class Pizza( 
	// dzięki różnym typom nie da się pomylić kolejności argumentów
  private val makeDough: DoughMaker = object : DoughMaker { 
    override fun invoke() {
      println("making 30cm dough") // nadpisana domyślna implementacja z interfejsu
    }
  },
  private val applySauce: SauceApplier = object : SauceApplier {
    override fun invoke() {
      println("applying tomato sauce")
    }
  },
  private val addIngredients: AddonsApplier = object : AddonsApplier {
    override fun invoke() {
      println("adding cheese")
    }
  },
  private val bake: Baker = object : Baker {
    override fun invoke() {
      println("baking for 20 minutes")
    }
  }
) {

  fun make() { // metoda szablonowa wygląda identycznie jak poprzednio
    makeDough() // jednak nie wywołujemy tutaj lambdy, a metodę `invoke()` konkretnego obiektu
    applySauce()
    addIngredients()
    bake()
  }
}

Konkretne klasy mogą mieć wstrzykiwane te same obiekty implementujące interfejs, więc znika problem powielania kodu w wielu miejscach:

object PepperoniAddonsApplier : Pizza.AddonsApplier { // wspólny dla wszystkich rozmiarów Pepperoni
  override fun invoke() {
    println("adding salami")
    println("adding onion")
    println("adding cheese")
  }
}

object BigPizzaDoughMaker : Pizza.DoughMaker { // może być użyty z innymi rodzajami pizzy
  override fun invoke() {
    println("making 50cm dough")
  }
}

class Pepperoni : Pizza(
  addIngredients = PepperoniAddonsApplier
)

class BigPepperoni : Pizza(
  addIngredients = PepperoniAddonsApplier,
  makeDough = BigPizzaDoughMaker
)

Pozwala to też na łatwe stworzenie zupełnie customowej Pizzy, bez potrzeby tworzenia nowej klasy:

val customPizza = object : Pizza(
	applySauce = object : SauceApplier {
		override fun invoke() {
			println("adding super sauce")
		}
	},
	makeDough = object : DoughMaker {
		override fun invoke() {
			println("making super dough 48cm")
		}
	},
	addIngredients = object : AddonsApplier {
		override fun invoke() {
			println("no addons, its super by itself")
		}
	},
	bake = object : Baker {
		override fun invoke() {
			println("I like it raw")
		}
	}
) {}
customPizza.make()

Czy to jeszcze Metoda Szablonowa czy już Strategia?

Active Record

Przykład zaczerpnięty ze świata Ruby (którego zupełnie nie znam), gdzie wziął się od wzorca zaproponowanego przez Martina Fowlera w książce 2. Ogólnie chodzi o to, że mamy klasę — model w rozumieniu MVC, która oprócz pól posiada metody pozwalające ten model zapisać czy usunąć, np. w bazie danych. Więcej o 3.

W Ruby on Rails taki model ma dodatkowo sporo callbacków 4, tzw. hooków, które są wywoływane np. przed zapisem do bazy lub w przypadku błędu. I właśnie do takiego zastosowania wzorzec Metoda Szablonowa nadaje się idealnie. W Kotlinie można to zaimplementować tak:

abstract class ActiveRecord { // bazowa klasa ActiveRecord
	
	// metoda szablonowa, wywołująca hooki w odpowiedniej kolejności
  fun save() { // generyczna metoda zapisu obiektu w bazie danych
    println("saving record $this")
    this.beforeSave() // wywołanie hooka
    val isSuccess = DB.save(this) // sam zapis do bazy może się udać lub nie
    if (isSuccess) {
      this.afterSave() // kolejny hook na sukces zapisu
    } else {
      this.failedSave() // i hook w razie błędu
    }
  }

  open fun beforeSave() { // generyczny hook z domyślną implementacją, otwarty do nadpisania
    // NOOP
    println("NOOP beforeSave()")
  }

  open fun afterSave() {
    // NOOP
    println("NOOP afterSave()")
  }

  open fun failedSave() {
    // NOOP
    println("NOOP failedSave()")
  }
}

object DB { // jakiś mock bazy danych
  fun save(record: ActiveRecord): Boolean {
    println("DB is saving record: $record")
    // tutaj byłby zapis i zwrócenie true jeśli się powiodło, false jeśli nie
    return true
  }
}

class User(private var username: String) : ActiveRecord() { // konkretny model dziedziczący po ActiveRecord
	
  override fun beforeSave() { // nadpisanie hooka
    println("$this beforeSave()")
    sanitizeRecord() // wywołanie ewentualnego poprawienia danych przed zapisem
  }

  private fun sanitizeRecord() { // poprawienie danych w modelu przed zapisem
    println("$this sanitizeRecord()")
    username.trim()
    username = username.filter { it.isLetter() }
  }
}

class Post(val text: String) : ActiveRecord() // inny model ActiveRecord, ale bez nadpisania hooków

Mając tak skonstruowany ActiveRecord z hookami można łatwo wpiąć np. logowanie modyfikacji modelu, albo obsługę błędów zapisu czy właśnie poprawiania danych w modelu przed samym zapisaniem. Na podobnej zasadzie działa JUnit, gdzie oznaczamy metody-hooki adnotacjami @BeforeEach czy @AfterAll, żeby wywołać je przed każdym lub po wszystkich testach w klasie.

Sam ActiveRecord jest jednak czasami określany jako 5 i są ku temu całkiem dobre powody: naruszenie SRP (jedna klasa do operacji na bazie danych, walidacji modelu, przechowywania danych itd.), bezpośrednie mapowanie struktury bazy na obiekt, problemy z testowaniem. Jednak jak już wspominałem — Ruby to nie mój świat, a ten post nie jest o ActiveRecord, po prostu wzorzec Metody Szablonowej dobrze pasuje do takiego zastosowania.

Podsumowanie

Wzorzec Metody Szablonowej jest dosyć prosty w swojej konstrukcji i chyba sam go stosowałem, nawet nie zdając sobie sprawy, że tak się właśnie nazywa. Pozwala on, zgodnie z nazwą, stworzyć szablon działania metody, jednocześnie wymuszając (lub tylko zezwalając na) nadpisanie poszczególnych kroków algorytmu w konkretnej implementacji, patrz Pizza. Mimo swojej prostoty i archaicznej konstrukcji nadal znajduje zastosowanie we współczesnych projektach, szczególnie w bibliotekach. Ma jednak kilka ograniczeń, których rozwiązanie przez wstrzykiwanie lambd czy całych obiektów zaczyna zacierać różnicę między Metodą Szablonową a Strategią. Niekoniecznie jest to złe, ale należy sobie zdawać sprawę, że może nie jest to najlepszy wzorzec w każdym przypadku gdzie mamy rodzinę klas z pewnymi wspólnymi zachowaniami. Jednak do implementacji mechaniki hooków wydaje się idealny.

Zalety

 • stosunkowo prosta implementacja rodziny klas różniących się tylko częścią zachowań
 • ciekawe wykorzystanie w ActiveRecord
 • może być użyteczny do implementacji hooków
 • w przypadku tworzenia biblioteki gdzie klienty rozszerzają jej elementy, zapewnia kontrolę nad kolejnością wywyoływania metod nadpisanych przez klienta

Wady

 • potencjalna eksplozja klas
 • klasa pochodna musi trochę wiedzieć o rodzicu, znać algorytm i wiedzieć które metody nadpisać, gdzie należy użyć super(), a gdzie nie
 • dziedziczenie zamiast kompozycji, gdzie zmiana na wstrzykiwanie lambd w konstruktorze w zasadzie zmienia wzorzec w Strategię


Adam Świderski

software engineer