Wzorzec Strategia w Kotlinie

Przeznaczenie

Wzorzec projektowy Strategia określa rodzinę algorytmów i umożliwia zamienne ich stosowanie. Przez algorytm będę tutaj rozumiał jakąkolwiek logikę, czy to sortowanie, czy wyszukiwanie, czy obliczanie jakiejś wartości na podstawie danych. Nie ma to znaczenia. Jest to w pewnym sensie rozwinięcie wzorca Metoda Szablonowa, ale odwrotnie do niego Strategia przedkłada kompozycję nad dziedziczenie. Strategie nie dziedziczą po żadnej konkretnej klasie, a jedynie implementują wspólny interfejs. Pozwala to na łatwe kapsułkowanie kodu i wymienianie algorytmów bez narzutu dziedziczenia.

Problem

Przykładowym problemem, który pomaga rozwiązać Strategia, może być sposób obliczania ceny z uwzględnieniem promocji:

data class Item(val name: String, val price: Double) // produkt na rachunku

enum class Promotion { // enum z promocjami
  NoPromotion, SpecialPromotion, ChristmasPromotion
}

class Bill { // rachunek
  private val items = mutableListOf<Item>() // lista przedmiotów na rachunku
  fun addItem(item: Item): Bill {
    items.add(item)
    return this
  }

	// metoda obliczająca cenę końcową na podstawie listy produktów i wybranej promocji
  fun calculateFinalPrice(promotion: Promotion): Double {
    val initialSum = items.sumOf { it.price }
    return when (promotion) { // sprawdzenie promocji i implementacja sposobu obliczania ceny
      Promotion.NoPromotion -> initialSum
      Promotion.SpecialPromotion -> when {
        initialSum > 20 -> initialSum * 0.95
        initialSum > 30 -> initialSum * 0.85
        initialSum > 40 -> initialSum * 0.75
        else -> initialSum
      }
      Promotion.ChristmasPromotion -> initialSum * 0.80
    }
  }
}

Wiem, że Double nie jest najlepszym typem do operacji na pieniądzach, ale łatwiej się nim operuje na potrzeby przykładów z tego posta.

Mamy 3 promocje, z czego jedna NoPromotion nic nie zmienia. Implementacja sposobu obliczania promocji jest w klasie Bill - czyli klasa oprócz zbierania produktów oblicza też cenę, nie mamy tutaj zachowanego Single Responsibility Principle.

Jeśli pojawi się nowa promocja wystarczy dodać enum i jego implementację. IDE będzie informować o braku obsłużenia przypadku, jeśli tego nie zrobimy.

Nie wygląda to jakoś bardzo źle, poza brakiem SRP. Ale załóżmy, że oprócz standardowego paragonu chcemy mieć możliwość wystawienia faktury, uwzględniającej te same promocje.

class Invoice {
	...
}

Możnaby skopiować kod obliczający wartość promocji, albo sztucznie wyciągnąć jakąś abstrakcyjną klasę z implementacją promocji, po której dziedziczyłyby Invoice i Bill. O ile oczywiście nie dziedziczą już po innej klasie.

A wtedy pojawi się jeszcze jakaś klasa zupełnie niepasująca do tej hierarchii, która będzie potrzebować implementacji naliczania promocji…

Implementacja

I wtedy wchodzi Strategia, cała na biało. Pozwala łatwo przenieść sposób obliczania poszczególnych promocji do osobnych klas ze wspólnym interfejsem, w taki sposób, że klienty nie muszą nawet wiedzieć`jaka konkretnie promocja została użyta.

Abstrakcyjna

Na początek ogólna implementacja wzorca:

class Context(private val strategy: Strategy) { // klient strategii, strategia wstrzyknięta w konstruktorze
  fun useStrategy() = strategy.use() // użycie ogólnego interfejsu wstrzykniętej strategii
}

interface Strategy { // użycie interfejsu zamiast klasy jest bardzo istotne,
  // klasa abstrakcyjna lub nawet konkretna ograniczyłaby możliwość stosowania strategii tylko do klas pochodnych
  fun use() // Strategie mają zwykle 1 metodę publiczną
}

class StrategyA : Strategy { // pierwsza strategia
  override fun use() { // konkretna implementacja algorytmu
    println("using strategy A")
  }
}

class StrategyB : Strategy { // druga strategia
  override fun use() {
    println("using strategy B")
  }
}

fun main() {
  // użycie obu strategii wygląda identycznie
	// dla klienta strategie są transparentne, nie ma pojęcia której używa
  val contextA = Context(StrategyA())
  contextA.useStrategy()
  val contextB = Context(StrategyB())
  contextB.useStrategy()
}

Mamy tu Context czyli klienta korzystającego ze Strategii. Zna tylko interfejs, a nie konkretne klasy. Pozwala to łatwo rozszerzać rodzinę strategii o nowe, bez konieczności zmian w klientach. Z racji użycia interfejsu, a nie klasy Strategy, konkretne Strategie są ze sobą luźno powiązane, jednocześnie gwarantując klientom wspólne API.

Symbolicznie można to przedstawić tak:

Strategyuse()StrategyAuse()StrategyBuse()Contextstrategy: StrategyuseStrategy()

Rozwiązanie problemu

Promocje można zamknąć w osobnych klasach:

interface Promotion {
  fun calculate(sum: Double): Double
  val name: String
}

// singleton, bo ta konkretna strategia nie potrzebuje przechowywać stanu, choć może
object ChristmasPromotion : Promotion {
  override val name = "Christmas Promotion"
  override fun calculate(sum: Double): Double {
    return sum * 0.8
  }
}

// w sumie jest to NullObject, czyli szczególny przypadek Strategii nie wykonujący żadnych działań
object NoPromotion : Promotion { 
  override val name = "No Promotion"
  override fun calculate(sum: Double): Double {
    return sum
  }
}

object SpecialPromotion : Promotion {
  override val name = "Special Promotion"
  override fun calculate(sum: Double): Double {
    return when {
      sum > 20 -> sum * 0.95
      sum > 30 -> sum * 0.85
      sum > 40 -> sum * 0.75
      else -> sum
    }
  }
}

Mając tak zaimplementowane promocje, znacząco upraszcza nam się klasa Bill:

class Bill {
  ...
	// Strategie mogą być przekazane w konstruktorze Context-u, lub w metodzie która z nich korzysta
  fun calculateFinalPrice(promotion: Promotion): Double {
    println("applying ${promotion.name}")
    val initialSum = items.sumOf { it.price }
    return promotion.calculate(initialSum) // to promocja oblicza cenę
  }
}

Może nie jest to najlepszy przykład, bo nadal nie mamy SRP — Bill ciągle oblicza końcową kwotę, ale teraz przynajmniej deleguje to do obiektu Promotion. Dodanie nowego rodzaju promocji nie ma najmniejszego znaczenia dla klasy Bill. Tych samych klas promocji można użyć w klasie Invoice albo dowolnej innej, która musi je uwzględniać.

Znacznie łatwiej testuje się logikę zawartą w osobnych klasach, niż w początkowym przykładzie z instrukcją warunkową when. Dodanie kolejnej promocji nie spowoduje konieczności poprawienia już istniejących testów, a jedynie dodania nowych dla nowej klasy. Aby nie popsuć sobie tego testowania, należy zwracać uwagę, żeby Strategia dostawała wszystkie potrzebne argumenty w swoich metodach lub konstruktorze, zamiast magicznie je wyciągać z jakiejś konfiguracji. Często Strategia nie potrzebuje też przechowywać swojego stanu, a jedynie wykonuje jakieś działania. Jest to jeden z niewielu przypadków gdzie użycie Singletona ma sens.

Wiele strategii

Ok, z jedną strategią jest fajnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby klasa Bill miała ich wiele rodzajów. Rachunek to nie tylko promocje, ale też podatki i może program lojalnościowy.

interface Tax {
  fun applyTaxes(sum: Double): Double
}

interface Promotion {
  fun applyPromotion(sum: Double): Double
}

interface ReturningClientPolicy {
  fun applyPolicy(sum: Double): Double
}

Strategie mogą być przekazane jako parametr w metodzie, gdzie mają być użyte, ale mogą też zostać wstrzyknięte w konstruktorze obiektu. Poniżej przykład z wartościami domyślnymi (chyba najprostszy rodzaj Buildera w Kotlinie), co pozwala na nadpisanie tylko tych strategii, które faktycznie mają być inne niż domyślne.

class Bill(
  val tax: Tax = DefaultTax,
  val promotion: Promotion = NoPromotion,
  val clientPolicy: ReturningClientPolicy = NewClient
)

val newClientAnarchist = Bill(
    tax = NoTax,
    clientPolicy = NewClient
)

val returningClientWithSpecialPromotionBill = Bill(
    clientPolicy = ReturningClient,
    promotion = SpecialPromotion
)

Równie dobrze można pokusić się o wykorzystanie Static Factory

class Bill private constructor (
    private val tax: Tax,
    private val promotion: Promotion,
    private val clientPolicy: ReturningClientPolicy
) {
	...
  companion object Factory{
    val defaultTax = DefaultTax
    val defaultPromotion = NoPromotion
    val defaultClientPolicy = NewClient

    fun returningClient(): Bill = Bill(
        defaultTax, defaultPromotion, ReturningClient
    )

    fun returningClientWithSpecialPromotion() = Bill(
        defaultTax, SpecialPromotion, ReturningClient
    )

    fun newClientAnarchist() = Bill(
        NoTax, defaultPromotion, NewClient
    )
  }
}

Jednak wtedy klasa Bill staje się świadoma przynajmniej części konkretnych implementacji Strategy.

Naliczanie poszczególnych składników ostatecznej kwoty musi odbywać się w ustalonej kolejności, nie możemy naliczać promocji od podatku itd. Podobnie jak w Metodzie Szablonowej klasa Bill jest odpowiedzialna za właściwą kolejność kroktów, ale wzorzec Strategia pozwala implementację tych kroków podmieniać.

fun calculateFinalPrice(): Double {
	val initialSum = items.sumOf { it.price }
	return initialSum.run { 
		promotion.applyPromotion(this) // `this` jest sumą początkową
	}.run {
		clientPolicy.applyPolicy(this) // a tutaj sumą po uwzględnieniu promocji
	}.run {
		tax.applyTaxes(this) // i programu lojalnościowego
	} // zwracana wartość po uwzględnieniu wszystkich modyfikatorów
}

W rzeczywistości różne podatki dotyczyłyby raczej konkretnych typów produktów niż całego rachunku. Zakładając jednak, że prawo podatkowe cały czas się zmienia, użycie strategii Tax pozwala na szybkie reagowanie na nowe przepisy bez konieczności poprawiania klientów strategii.

Przyznam, że średnio podoba mi się takie kolejkowanie metodami run(). Na szczęście można to poprawić korzystając z funkcji rozszerzeń:

fun Double.applyPromotion(promotion: Promotion): Double {
  return promotion.applyPromotion(this)
}

fun Double.applyPolicy(policy: ReturningClientPolicy): Double {
  return policy.applyPolicy(this)
}

fun Double.applyTaxes(tax: Tax): Double {
  return tax.applyTaxes(this)
}

I wtedy mamy:

fun calculateFinalPrice(): Double {
  val initialSum = items.sumOf { it.price }
  return initialSum
      .applyPromotion(promotion)
      .applyPolicy(clientPolicy)
      .applyTaxes(tax)
}

Invoke

Z racji, że Strategie mają raczej jedną publiczną metodę można użyć operatora invoke(). Do tego klasy anonimowe zamiast domyślnych implementacji Strategii, żeby mnie mnożyć NullObject:

interface Tax {
  // użycie tej metody pozwala użyć obiektu jak funkcji
  operator fun invoke(sum: Double): Double
}
...
class Bill(
    val tax: Tax = object : Tax {
      override fun invoke(sum: Double): Double {
        return sum
      }
    },
		...
) {
  ...
  fun calculateFinalPrice(): Double {
    val initialSum = items.sumOf { it.price }
    return initialSum.run{
      promotion(this) // wywołanie `invoke()`
    }.run {
      clientPolicy(this)
    }.run {
      tax(this)
    }
  }
}

// użycie klas anonimowych pozwala tworzyć w locie nowe strategie
// jednak brak implementacji do konkretnej klasy zabija część korzyści wzorca
val customBill = Bill(promotion = object : Promotion {
  override fun applyPromotion(sum: Double): Double {
    return sum * 0.123512
  }
})

Nazewnictwo

Konwencje nazewnicze będą się zmieniać z zespołu na zespół i z projektu na projekt. Osobiście wolę znaczące nazwy domenowe niż dodawanie modyfikatorów oznaczających część stosowanego wzorca projektowego.

// Wolę to
class SpecialPromotion: Promotion{
  fun calculate(initialPrice: Double): Double{
    ...
  }
}
// niż to
class SpecialPromotionStrategy: PromotionStrategy{
  fun use(initialPrice: Double): Double{
    ...
  }
}

Używając pierwszego stylu, nie muiszę się zastanawiać czy używam Strategii. Po prostu mam obiekt domenowy Promotion który wie jak obliczyć końcową kwotę zgodnie z wewnętrznymi regułami. Jaką dokładnie informację daje mi dodanie Strategy do nazwy klasy? Czy każdy Kotlinowy object powinienem też zmodyfikować o dodanie Singleton w nazwie?

Ta preferencja dotyczy każdego wzorca projektowego. Niestety często w projektach (zwłaszcza starszych) praktyką jest sztywne trzymanie się jakichś zwykle niepisanych zasad. Żeby od razu było wiadomo, że ta klasa jest częścią wzorca, bo ktoś (np. junior z 20-letnim doświadczeniem) się na pamięć nauczył książki i umie tylko wg. takiego szablonu zaimplementować rozwiązanie.

Jeśli cię to interesuje to mogę polecić fajną prezentację Kevlin Henney - Seven Ineffective Codding Habbits of Many Programmers, gdzie Kevlin mówi m.in. o nazewnictwie.

Podsumowanie

Strategia tworzy rodzinę algorytmów, zamykając różniącą się logikę w osobnych klasach, jednocześnie ukrywając ją przed klientami za interfejsem. Umożliwia wymienne stosowanie implementacji. Użycie strategii upraszcza kod klientów, pozwala uniknąć duplikacji kodu i instrukcji warunkowych. Znacząco ułatwia testowanie — oddzielając testowanie klienta od algorytmów strategii.

Wzorzec ten powinien być stosowany dość często, nawet jeśli początkowo cała “rodzina” strategii będzie składać się z 1 klasy. Zalety płynące z enkapsulacji przewyższają wady dodania interfejsu i nowej klasy. Często prędzej niż później okazuje się, że dany algorytm trzeba wykorzystać gdzieś jeszcze, albo pojawia się potrzeba dodania kolejnego. Nie należy jednak popadać w skrajność, znajdą się miejsca, gdzie ewidentnie tworzenie Strategii mija się z celem, bo np. algorytm to 1 linia kodu użyta w 1 miejscu bez perspektyw na rozprzestrzenienie się.

Kotlin daje ciekawe możliwości wykorzystania Strategii, dzięki nazwanym argumentom, użyciu operatora invoke() i extension functions. Należy jednak zwracać uwagę na to, czy cukier syntaktyczny nie utrudnia nam testowania lub wykorzystania kodu w innych miejscach.

Zalety

 • enkapsulacja algorytmów - cały algorytm zamknięty w osobnej klasie, gotowej do stosowania w dowolnym miejscy systemu.
 • kompozycja zamiast dziedziczenia — brak ścisłego powiązania między algorytmem a klientem.
 • polityka anty-IF - to strategia wie, jak ma przetwarzać dane, klienty jej tylko używają, więc znikają instrukcje warunkowe.
 • wymienność implementacji - różne implementacje np. sortowania mogą lepiej sprawdzać się w określonych przypadkach. Strategia pozwala na szybkie dostarczenie “akceptowalnego” algorytmu, a następnie poprawienie go, bez potrzeby zmiany klienta.
 • łatwość testowania - niezależne testowanie klienta i strategii. Zmiany strategii nie wymuszają poprawiania testów klienta.

Wady

 • zwiększenie liczby instancji obiektów - użycie object czyli Singletona pozwala ominąć ten problem
 • może być użyta niepotrzebnie - trochę na siłę, ale jeśli absolutnie nie ma szans na to, że dany algorytm będzie użyty gdziekolwiek, albo pojawi się potrzeba alternatywnej wersji, to dodawanie strategii może być niepotrzebne… ale i tak ułatwi testowanie.

Adam Świderski

software engineer